Igegyűjtemény

8 igevers, mely az istentiszteletre hangol

Nagyon hasznos igegyűjtemény!

infaustus 2.0

A vasárnapi istentiszteleten való részvételre rá kell hangolódni. Még többet profitálunk a jelenlétünkből, ha felkészülünk rá. Ebben segít az elmélkedés az olyan igeverseken, mint amelyek példaként lentebb találhatók. Általuk elérjük, hogy nem csak beesünk egy istentiszteleti alkalomra, hanem felkészülve, ráhangolva érkezünk meg, és még inkább be tudjuk fogadni az Istennel való találkozás és közösség élményét.

Templom Izlandon (Fotó: George Wilson) Templom Izlandon (Fotó: George Wilson)

View original post 185 további szó

Reklámok
Általános
Igegyűjtemény

Állandó változásban

 • A megtérés a cél megváltozása
  • Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. (Lk 15:18)
  • mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogy miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, (1Thessz 1:9)
 • Az üdvösség a helyzetünk megváltozása
  • és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; (Ef 2:6-8)
 • A megigazulás az állapotunk megváltozása
  • Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. (Róm 5:1)
 • Az örökbefogadás a családi állapotunk megváltozása
  • Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, (Ef 1:5)
 • A megváltás megváltoztatja, hogy ki az akit követünk
  • Őbenne van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából, (Ef 1:7)
 • A megszentelődés az életünk megváltozása
  • Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket; és ő meg is cselekszi azt. (1Thessz 5:23-24)
 • Az odaszánás az akaratunk megváltozása
  • Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. (Róm 12:1-2)

Frederick Edward Marsh

Isten úgy tűnik szeretne rajtunk változtatni a javunkra. Mi akarjuk, engedjük ezt?

Általános
Idézet, Igegyűjtemény

Hit és dialektika

ellentétek_1

A bibliai igéket egészen érdekesen, és gondolatébresztően helyezi egymás mellé ennek az írásnak az első része. A második része pedig nagyon jó tükröt tart elénk.

Forrás: imablog

Dialektikus dekalogus

 1. Csak Istennek szolgálhatsz! (Két úrnak nem! – Mt 6,24)
  Csak Istennek nem szolgálhatsz! Mt 25,45:(Aki felebarátját nem szereti, Őt sem. – 1Jn 4,20)
 2. Ne emlegesd Istent! Mt 5,34 (Fenyegetőzve, mintha irgalmatlan lenne…)
  Emlegesd Istent! Mk 5,19 (Hirdetve, mily irgalmas volt veled…)
 3. Legyenek Istennek szentelt időig! (Keresd először Isten Országát! – Mt 6,33)
  Ne legyenek Istennek szentelt időid! (Szüntelenül kell imádkozni. – Lk 18,1)
 4. Apádat, anyádat tiszteld! Mt 15,4 (Ha akaratuk nem ellenkezik Istenével.)
  Apádat, anyádat ,,gyűlöld”! Lk 14,26 (Ha akaratuk ellenkezik Istenével.)
 5. Óvd az életedet! Mit 5,22 (Aki öl, méltó az ítéletre…)
  Ne óvd az életedet! Mt 5,39; 26,52; 10,39 (Aki elveszti értem életét, megtalálja…)
 6. Csak házastársadat szeresd! (Ne paráználkodj! – Mt 5,28.32)
  Ne csak házastársadat szeresd! Lk 16,9 (Szerezz barátokat a hamis mammonból!)
 7. Óvd a tulajdont! (Ne lopj! Mt 23,14;16,26; 25,27)
  Ne óvd a tulajdont! Lk 12,14; Csel 5,32 (Aki kér, annak adj! – Mt 5,40.42; 19,29)
 8. Védd az igazságot! Lk 21,15 (Ártartlant ne ítéltess el! – Mt 7,1; 26,75; 26,62; 23,20)
  Ne védd az igazságot! 1Kor 6,7; Jn 8,7.11 (Bűnöst se ítéltess el! – Mt 5,41; 26,62; 27,13)
 9. Ne állj házastársak közé! (Ha elválasztanád őket… – Mt 5,28)
  Állj a házastársak közé! Mt 5,9 (Ha összebékítheted, összekovácsolhatod őket…)
 10. Ne nézd a másét! (Hogy mit vehetnél el tőle… – Mt 5,3; 6,19)
  Nézd a másét! (Hogy mit tanulhatnál tőle… – Mt 11,29)

Dialektikus antidekalogus

 1. Csak Istennek szolgálhatsz! (Az emberekkel nem érdemes törődni…)
  Csak Istennek nem szolgálhatsz! (Tekintettel kell lennünk a megváltozott korra is, amelyben élünk…)
 2. Ne emlegesd Istent! (Atyád a rejtekben is lát, másnak meg mi köze meggyőződésedhez…)
  Emlegesd Istent! (Hadd szégyellje magát, ha cserben hagyott…)
 3. Legyenek Istennek szentelt időig! (Heti egy órát kibírsz, és nyugodt lehet a lelkiismereted…)
  Ne legyenek Istennek szentelt időid! (A munka is lehet imádság, Istennek nem tetszhet kevésbé, mintha a templomot bújod…)
 4. Apádat, anyádat tiszteld! (Minek húzzál ujjat velük, főleg míg náluk laksz; lapulni is meg tudnak tanítani…)
  Apádat, anyádat ,,gyűlöld”! (Minek képmutatóskodnál, ha egyszer gúzsba kötik szabadságodat…)
 5. Óvd az életedet! (Fő az egészség, egyszer élünk, vigyáznunk kell magunkra…)
  Ne óvd az életedet! (Élni tudni kell, egyszer élünk, akkor legalább jól; inkább a piától, mint érte pusztulj…)
 6. Csak házastársadat szeresd! (Ha te nem avatkozol senki életébe, elvárhatod, hogy titeket is mindenki békén hagyjon…)
  Ne csak házastársadat szeresd! (A változatosság mindenkinek csak használhat…)
 7. Óvd a tulajdont! (Amiért megdolgoztál, az a tiéd!)
  Ne óvd a tulajdont! (Hiszen minden a mienk és úgyse fizetnek meg rendesen, csak te lennél balek?)
 8. Védd az igazságot! (Az igazsághoz jogod van…)
  Ne védd az igazságot! (Ne szólj szám, nem fáj fejem…)
 9. Ne állj házastársak közé! (Kutyából nem lesz szalonna, végül úgyis te lennél rossz…)
  Állj a házastársak közé! (Nélküled unatkoznának csak egymás mellett…)
 10. Ne nézd a másét! (Könnyű neki az ő adottságaival…)
  Nézd a másét! (Ha nem vállalsz mellékállást, leköröz…)
Általános
Igegyűjtemény

Hét ok, hogy kereszténynek lenni miért a legjobb dolog az egész világon

cross

1. Isten a legfőbb, egyetlen valóság

Én vagyok az Úr, nincs más, nincs isten rajtam kívül! Én öveztelek föl, noha nem ismertél. (Ézs 45:5)

Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai! Ugyan “ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává? Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie?” Bizony, tőle, általa és érte van minden: övé a dicsőség mindörökké. Ámen. (Róm 11:33-36)

2. Jézus megmentő, mester és barát

Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. (Jn 15:13)

Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek. (Jn 15:15)

Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, (2Tim 2:8)

3. A Szentlélek a legfőbb segítő az egész világon

Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. (Jn 16:7)

Tehát az, aki a Lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt? (Gal 3:5)

Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel, (Ef 5:18)

4. A Biblia a legjobb könyv a világon

Az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst, melyet földbe vájt formába öntöttek. (Zsolt 12:6)

Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. (Zsolt 1:1-3)

5. Az evangélium a valaha hallott legjobb hír

Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. (2Kor 4:3-4)

Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. (Róm 1:14-15)

6. Az újjászületés a legnagyobb csoda, ami történhet egy emberrel

Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. (Jn 3:17)

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. (2Kor 5:17)

7. A menny a lehető legjobb úticél

Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.” (Mt 5:12)

Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. (Fil 3:20-21)

Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. (2Tim 2:10)

Általános
Igegyűjtemény

10 evangéliumi igevers, amit érdemes frissen tartanod a szívedben

fresh-morning

Azok szívében, akik megértették, mekkora kincs az evangélium, jó ha frissen élnek a következő igék – tanácsolja David Mathis a Desiring God blogon:

 1. Mk 10:45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”
 2. Róm 5:8 Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.
 3. Róm 6:23 Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.
 4. Róm 8:1 Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak,
 5. Róm 8:32 Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?
 6. 2Kor 5:21 Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.
 7. 2Kor 8:9 Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.
 8. 1Tim 1:15 Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok.
 9. 1Jn 4:10 Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.
 10. Jel 5:9 és új éneket énekeltek ekképpen: “Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből;

Ha sok ige csak homályosan él is benned, ezeket mindenképp TANULD MEG SZÓ SZERINT!

Általános